Vedtægter

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er ”Klarerergaardens Bryg-Laug” og foreningens hjemsted er Skibsklarerergaarden, Strandgade 91, Helsingør.


§2 Formål

Foreningens formål er
- at virke som ambassadører for Wiibroe og det gode øl.

- at virke for udbredelsen af kendskabet til Wiibroe og øllets væsen, dets geografi og historie i forbindelse hermed.

- at arrangere ølsmagninger af både velkendte og nye bryg fra ind- og udland og derved udbringe kendskabet om det gode øls smag og kvalitet.


§3 Medlemsskab

Som medlemmer optages kun private personer. Medlemskabet ophæves ved udmeldelse af foreningen, eller hvis kontingentet trods påmindelse ikke er indbetalt inden udgangen af regnskabsåret.
Antal medlemmer af foreningen er begrænset til max. 250 medlemmer. Bestyrelsen kan ændre dette antal.


§4 Kontingent

Kontingentet fastlægges hvert år på generalforsamlingen.
Der betales én gang årligt.


§5 Bestyrelse

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer samt 2 bestyrelsessuppleanter.

Fødte medlemmer af bestyrelsen er Helsingørs Borgmester, formanden for Foreningen Skibsklarerergaarden, formanden for Helsingør Museumsforening, museumschefen for Helsingør Kommunes Museer, den daglige leder af Skibsklarerergaarden.

Herudover vælges på den årlige generalforsamling 4 medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter. De 4 medlemmer og 2 suppleanter til den første bestyrelse vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning bland bestyrelsesmedlemmerne en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når der er mindst 5 til stede eller skriftligt har afgivet deres votum over dagsordenen for mødet. Beslutninger tages ved simpel majoritet.
I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Sekretæren fører protokol over bestyrelsens forhandlinger.§6 Regnskab og revision

Foreningens regnskabs- og virke år løbet fra den 1/10- 30/9. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to blandt medlemmerne uden for bestyrelse valgte revisorer. Revisorerne vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. Der vælges endvidere 1 revisorsuppleant.§7 Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af november måned, medmindre bestyrelsen af særlige grunde måtte træffe anden bestemmelse om tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 10 medlemmer med angivelse af dagsorden skriftlig forlanger det.
Den ekstraordinære generalforsamling skal holdes senest månedsdagen efter begæringen modtagelse.

Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelsen i en af foreningen udsendt meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel for ordinær og ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed inden for de af vedtægterne fastsatte grænser.§8 Generalforsamlingens afvikling

Generalforsamlingens forhandling ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Dagsordenen:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
6. Valg af 2 revisorer.
7. Valg af 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen.

Afstemningen på generalforsamlingen sker skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det.

Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der afgår i henhold til vedtægterne, og hvilke der er villige til at modtage genvalg.

For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig nærværelse.

Ved afstemning gælder almindelige stemmeflerhed, jf. dog § 11
og 12.

Der tilkommer hvert medlem en stemme.


§9 Donationer

Donationer, til hvilke der ikke er knyttet særlige bestemmelser, henlægges til et reservefond, som i påkommende tilfælde kan bruges til de i § 2 fastsatte formål.


§10 Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

Formanden kan meddele foreningens kasserer til at modtage indbetaling og betale indgående forpligtelser.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningens til enhver tid tilhørende formue.


§11 Vedtægtsændringer

Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.


§12 Opløsning af foreningen

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.

Er 2/3 af medlemmer ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter, indkalde til en ny generalforsamlingen, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Opløses foreningen tilfalder dens kapital og arkiv Foreningen Skibsklarerergaarden såfremt dette måtte eksistere ellers Helsingør Kommunes Museer.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den den 8. november 2016.