Kære Bryg-Laug medlem

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen i foreningen Klarerergaardens Bryg-Laug indkalder i henhold til vedtægternes §7 til ordinær generalforsamling, som afholdes

Tirsdag den 8. november kl. 18.00 i Naverhulen, Sct. Annagade 21, Helsingør


Du bedes venligst seneste søndag den 30. oktober meddele
om du kommer ved at maile til bryglauget@youmail.dk eller på telefon 4037 5362.I overensstemmelse med vedtægternes §8 er dagsordenen følgende:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Ad pkt. 4 Indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår at vedtægterne ændres således:

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er ”Klarerergaardens Bryg-Laug” og foreningens hjemsted er Skibsklarerergaarden, Strandgade 91, Helsingør.

§2 Formål

Foreningens formål er
- at virke som ambassadører for Wiibroe og det gode øl.
- at virke for udbredelsen af kendskabet til Wiibroe og øllets væsen, dets geografi og historie i forbindelse hermed.
- at arrangere ølsmagninger af både velkendte og nye bryg fra ind- og udland og derved udbringe kendskabet om det gode øls smag og kvalitet.


Foreningen byder på gule ærter, øl og en snaps samt en fortælling om Naverhulen.


Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen
Klarergaardens Bryglaug
Benedikte Kiær
Formand


Til orientering: Teksten i de gældende vedtægter:

§1 Foreningens navn
Foreningens navn er ”Klarerergaardens Bryg-Laug”, og foreningens hjemsted er Helsingør.

§2 Formål
Foreningens formål er
- at virke som ambassadører for ”Haandværksbryggeriet Wiibroe”, der er hjemmehørende i SkibsklarerergaardenA, Strandgade 91 i Helsingør.
- at virke for udbredelsen af kendskabet til øllets væsen, dets geografi og historie i forbindelse hermed.
- at arrangere ølsmagninger, herunder prøvesmagning af nye bryg fra ’Håndværksbryggeriet Wiibroe’ i forbindelse med offentlig kundgørelse om smag og kvalitet.